Tietosuojaseloste

Sivuston käyttäjille ja asiakkaille

Tätä sivus­toa yllä­pi­tää [Välit­tä­jän / Välit­tä­jäy­rit­tä­jän nimi ja osoi­te] (myö­hem­min “minä”). Tämä tie­to­suo­ja­käy­tän­tö ker­too, kuin­ka kerään ja käsit­te­len hen­ki­lö­tie­to­ja­si rekis­te­rin­pi­tä­jä­nä täl­lä verk­ko­si­vus­tol­la tai muis­sa pal­ve­luis­sa joi­ta tar­joan sinul­le asiakkaanamme.

 • Hen­ki­lö­tie­to­si

Täl­lä sivus­tol­la vie­rai­lusi aika­na kerään auto­maat­ti­ses­ti seu­raa­via henkilötietojasi:

 • Tie­to­ja sivuis­ta, joil­la vie­rai­lit täl­lä sivustolla,
 • Vie­rai­lusi päi­vä­mää­rä ja aika,
 • IP osoit­tee­si,
 • Käyt­tä­mä­si selain,
 • Verk­ko­si­vus­to (URL) jol­la vie­rai­lit ennen vie­rai­lua täl­lä sivus­tol­la ja
 • Tiet­ty­jä eväs­tei­tä (kat­so luku alapuolella).

Lisäk­si kerään kaik­ki ne tie­dot, jot­ka lähe­tät minul­le verk­ko­si­vus­toa käyttäessäsi.

Käsit­te­len myös joi­ta­kin hen­ki­lö­tie­to­ja­si har­joit­ta­mie­ni kiin­teis­tön­vä­li­ty­sa­lan pal­ve­lui­den yhtey­des­sä. Saan näi­tä hen­ki­lö­tie­to­ja joko suo­raan sinul­ta tai kerää­mäl­lä sitä teke­mä­ni kiin­teis­tön­vä­li­ty­sa­lan pal­ve­lun yhtey­des­sä. Täs­sä tar­koi­tuk­ses­sa käsit­te­len seu­raa­via henkilötietoja:

 • nime­si;
 • osoit­tee­si;
 • puhe­lin­nu­me­ro­si;
 • säh­kö­pos­tio­soit­tee­si;
 • toi­mek­sian­to­si ja nii­hin liit­ty­vät toimeksiantotiedot
 • tie­toa talou­del­li­ses­ta tilan­tees­ta­si kye­täk­se­ni hoi­ta­maan kiin­teis­tö- tai osa­ke­kaup­po­ja­si tai näi­hin liit­ty­viä tar­jouk­sia tai mui­ta oikeustoimia;
 • yksit­täi­siä kiin­teis­tön­vä­li­ty­sa­lan kaup­po­ja kos­ke­via tie­to­ja, mukaan lukien tie­toa mak­suis­ta, tili­pan­keis­ta ja mak­su­lii­ken­tee­seen liit­ty­viä tietoja.

Niis­sä tapauk­sis­sa, jois­sa pyy­dän sinua anta­maan minul­le hen­ki­lö­tie­to­ja­si, niin sinul­la ei ole vel­vol­li­suut­ta teh­dä niin, mut­ta ellet anna tar­vit­se­mia­ni tie­to­ja, et voi käyt­tää kaik­kia verk­ko­si­vus­to­ni pal­ve­lui­ta tai yli­pää­tään saa­da täyt­tä hyö­tyä kiinteistönvälityspalveluistani.

 • Eväs­teet, Google Ana­ly­tics, Face­book and AddT­his liitännäiset
 • Eväs­teet

Tämä verk­ko­si­vus­to käyt­tää niin sanot­tu­ja eväs­tei­tä. Eväs­te on pie­ni tie­dos­to, joka voi­daan asen­taa tie­to­ko­neel­le­si, kun vie­rai­let sivus­tol­la. Yleen­sä eväs­tei­tä käy­te­tään, kun sivus­ton vie­rai­li­joil­le tar­jo­taan lisä­toi­min­to­ja sivus­tol­la. Nii­tä voi­daan luo­da esi­mer­kik­si seu­raa­maan vie­rai­lua­si sivus­tol­la ja tuke­maan liik­ku­mis­ta­si sivus­tol­la ja aut­taa sinua palaa­maan halua­maa­si paik­kaan sivus­tol­la sekä muis­ta­maan suo­sik­ki­si ja muut ase­tuk­se­si, kun vie­rai­let sivus­tol­la uudel­leen. Eväs­teet eivät voi käyt­tää, lukea tai muo­ka­ta mitään mui­ta tie­to­ja tietokoneellasi.

Useim­mat täl­lä sivus­tol­la käy­tet­tä­vät eväs­teet ovat niin sanot­tu­ja istun­toe­väs­tei­tä. Ne pois­tu­vat auto­maat­ti­ses­ti, kun pois­tut verk­ko­si­vus­tol­ta. Toi­saal­ta pysy­vät eväs­teet pysy­vät tie­to­ko­neel­la­si, kun­nes itse pois­tat ne selai­mel­ta­si. Käy­tän pysy­viä eväs­tei­tä tun­nis­taak­se­ni sinut, kun vie­rai­let seu­raa­van ker­ran sivustollani.

Mikä­li haluat hal­li­ta tie­to­ko­nee­see­si asen­net­tu­ja eväs­tei­tä, niin voit muo­ka­ta selai­na­se­tuk­sia­si siten, että selai­me­si ilmoit­taa aina kun sivus­to halu­aa asen­taa eväs­teen tai voit kiel­tää eväs­tei­den käy­tön koko­naan. Voit myös pois­taa eväs­tei­tä, jot­ka on jo asen­net­tu tie­to­ko­neel­le­si. Lisä­tie­to­ja näis­tä toi­min­nois­ta saat selai­me­si Ohje -valikosta.

Huo­maa kui­ten­kin, että eväs­tei­den pois­ta­mi­nen käy­tös­tä saat­taa vai­kut­taa käyt­tö­ko­ke­muk­see­si ja/tai estää sinua saa­mas­ta täyt­tä hyö­tyä verkkosivustostamme.

 • Google Ana­ly­tics

Tämä sivus­to käyt­tää Googlen, Inc:n, 1600 Amp­hit­hea­ter Parkway Moun­tain View, CA 94043, USA (“Google”) tar­joa­maa Google Ana­ly­tic­siä. Google Ana­ly­tics käyt­tää eväs­tei­tä, jot­ta voim­me ana­ly­soi­da, miten käy­tät tätä verk­ko­si­vus­toa. Sivus­ton käyt­tä­mäs­tä eväs­tees­tä syn­ty­vät tie­dot väli­te­tään ja tal­len­ne­taan Googlel­le Yhdys­val­to­jen pal­ve­li­mil­le. Jos tämä sivus­to ano­ny­mi­soi IP-osoit­teet, Google kat­kai­see IP-osoit­teen EU:n jäsen­val­tios­sa tai muus­sa ETA-val­tios­sa ennen sen lähet­tä­mis­tä Yhdys­val­toi­hin. Vain poik­keus­ti­lan­teis­sa koko IP-osoi­te lähe­te­tään Googlen pal­ve­li­miin Yhdys­val­lois­sa ja kat­kais­taan ​​siel­lä. Google käyt­tää näi­tä tie­to­ja sivus­ton käy­tön arvioi­mi­seen, verk­ko­si­vu­jen toi­mi­joi­den verk­ko­si­vu­jen toi­min­nan rapor­toin­tiin ja mui­hin verk­ko­si­vus­to­jen toi­min­nan ja inter­ne­tin käy­tön pal­ve­lui­hin. Google ei lii­tä IP-osoi­tet­ta­si mui­hin Googlein hal­lus­sa ole­viin tie­toi­hin. Voit estää Googlea kerää­mäs­tä tie­to­ja (myös IP-osoit­tee­si) eväs­tei­den avul­la ja näi­den tie­to­jen käsit­te­lyä lataa­mal­la tämän selai­men laa­jen­nuk­sen ja asen­ta­mal­la sen: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Lisä­tie­to­ja käyt­tö­eh­dois­ta ja tie­to­suo­jas­ta on Google Ana­ly­tic­sin käyt­tö­eh­dois­sa tai Google Ana­ly­tic­sin tie­to­suo­ja­lausek­kees­sa ( Google Ana­ly­tics Terms of Ser­vice) (Google Ana­ly­tics Pri­vacy Over­view). Huo­maa, että täl­lä sivus­tol­la Google Ana­ly­tic­sia täy­den­tää “gat. ano­ny­mizeIp ();” IP-osoit­tei­den nimet­tö­män kerää­mi­sen var­mis­ta­mi­nen (IP-peit­tä­mi­nen).

 • Face­book lii­tän­näi­set (Like-pai­ni­ke)

Sivus­tom­me integroi­tuu Face­book Inc.:n yllä­pi­tä­miin sosi­aa­li­sen ver­kos­ton lii­tän­näi­siin, 1601 Wil­low Road, Men­lo Park, Kali­for­nia, 94025, USA. Face­book-lii­tän­näi­sil­le on omi­nais­ta Face­book-logo tai “Like-pai­ni­ke” (“Like”) sivuil­lam­me. Löy­dät yleis­kat­sauk­sen Face­book-laa­jen­nuk­sis­ta tääl­tä: http://developers.facebook.com/docs/plugins/

Kun vie­rai­let sivuil­lam­me, lii­tän­näi­nen muo­dos­taa yhtey­den selai­men ja Face­book-pal­ve­li­men välil­lä. Face­book saa siis tie­don, että olet käy­nyt verk­ko­si­vus­tol­lam­me IP-osoit­tees­ta­si. Jos klik­kaat Face­boo­kin “Like” -pai­ni­ket­ta, kun olet kir­jau­tu­nut Face­book-tilii­si, voit lin­kit­tää sivusi sisäl­lön Face­book-pro­fii­lii­si. Näin Face­book voi ver­ra­ta sivus­tol­lam­me vie­rai­lua käyt­tä­jä­tun­nuk­se­si kans­sa. Huo­mau­tam­me, että meil­lä tämän verk­ko­si­vus­ton tar­joa­ja­na ei ole tie­toa lähe­tet­ty­jen tie­to­jen sisäl­lös­tä tai sii­tä, miten Face­book käyt­tää sitä. Lisä­tie­to­ja on Face­boo­kin tie­to­suo­ja­lausun­nos­sa osoit­tees­sa http://de-de.facebook.com/policy.php

Jos et halua, että Face­book voi yhdis­tää vie­rai­lusi verk­ko­si­vus­tol­lam­me Face­book-tilii­si, kir­jau­du ulos Face­book-tilis­tä­si ennen vie­rai­lua verkkosivuillamme.

 • AddT­his liitännäinen

Sivus­tom­me käyt­tää myös sosi­aa­lis­ta book­mar­king-lisä­osaa nimel­tä “AddT­his”, jota toi­mit­taa Oracle Cor­po­ra­tion, 500 Oracle Parkway, Redwood Sho­res, CA 94065 (“Oracle”). AddT­hi­sin kaut­ta Oracle tar­jo­aa meil­le myös web-ana­lyy­si­pal­ve­lu­ja. AddT­his käyt­tää eväs­tei­tä kuvat­tu­jen toi­min­to­jen toteut­ta­mi­seen. Oracle kerää tie­to­ja, kuten IP-osoi­tet­ta­si tai käyt­täy­ty­mis­tän­ne verk­ko­si­vuil­lam­me, arvioi­dak­se­si verk­ko­si­vus­to­si käyt­töä ja kerää ano­ny­mi­soi­tu­ja raport­te­ja verk­ko­si­vu­jen toi­min­nas­ta. Oracle käyt­tää näi­tä tie­to­ja tar­joa­maan sinul­le koh­de­mai­non­taa. Oracle voi siir­tää kerä­tyt tie­dot pal­ve­li­miin­sa tai kol­man­sil­le osa­puo­lil­le EU: n / ETA: n ulkopuolelle.

Lisä­tie­to­ja kerät­ty­jen tie­to­jen luo­kis­ta ja nii­den käsit­te­lys­tä on saa­ta­vis­sa osoit­tees­ta http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

Ohjeet, joil­la voit kiel­tää tie­to­jen kerää­mi­sen Oraclen toi­mes­ta löy­ty­vät osoit­tees­sa http://www.youronlinechoices.eu/

 • Mihin tar­koi­tuk­siin käy­tän tietojasi

Käy­tän hen­ki­lö­tie­to­ja­si tar­jo­tak­se­ni tämän sivus­ton sinun käyt­töö­si, luo­dak­se­ni käyt­tö­ti­las­to­ja, paran­taak­se­ni ja kehit­tääk­se­ni tätä verk­ko­si­vus­toa, tar­jo­tak­se­ni sinul­le kiin­teis­tön­vä­li­tys­pal­ve­lu­ja, vas­ta­tak­se­ni pyyn­töi­hi­si ja vies­tei­hi­si; jos olet tilan­nut uutis­kir­jeem­me, lähet­tääk­se­ni sen sinul­le, ottaak­se­ni sinuun yhteyt­tä kiin­teis­töis­tä, osa­ke­huo­neis­tois­ta tai pal­ve­luis­ta, jot­ka saat­ta­vat kiin­nos­taa sinua, sekä ana­ly­soi­dak­sem­me tie­to­ja­si koo­tus­ti kehit­tääk­sem­me liiketoimintaamme.

 • Tie­to­jen käsit­te­lyn oikeusperuste

Tie­to­je­si käsit­te­lyn oikeu­del­li­nen perus­te on oikeu­tet­tu int­res­si­ni (EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen 6 artiklan 1 koh­dan f ala­koh­dan mukaan, “GDPR”).

Jos käsit­te­len jotain hen­ki­lö­tie­toa­si, jota olen kerän­nyt kiin­teis­tön­vä­li­tys­pal­ve­lu­pro­ses­sin aika­na ja kulues­sa, käsit­te­lyn oikeus­pe­rus­te muo­dos­tuu vält­tä­mät­tö­myy­des­tä käsi­tel­lä nii­tä, jot­ta voin toteut­taa sinun kans­sa­si sovit­tua sopi­mus­ta (Artikla 6(1)(b) GDPR). Tämän lisäk­si, voin mah­dol­li­ses­ti siir­tää tie­to­ja­si kuten koh­das­sa 5 ala­puo­lel­la ker­ro­taan erik­seen anta­ma­si suos­tu­muk­sen mukai­ses­ti (Artikla 6(1)(a) GDPR). Kun sinul­ta pyy­de­tään suos­tu­mus­ta­si, voit peruut­taa suos­tu­muk­se­si, mil­loin tahan­sa. Kui­ten­kaan tämä ei vai­ku­ta tie­to­je­si käsit­te­lyn lain­mu­kai­suu­teen suos­tu­muk­sen perus­teel­la ennen sen peruuttamista.

 • Tie­don­an­not ja tie­to­jen siirtäminen

Mikä­li se yllä­mai­ni­tuis­sa tar­koi­tuk­sis­sa on vält­tä­mä­tön­tä, niin siir­rän hen­ki­lö­tie­to­ja­si seu­raa­vil­le vastaanottajille:

 • Hen­ki­löl­le, joka omis­taa tai ope­roi yksit­täis­tä franc­hi­sin­gy­ri­tys­tä jos­sa työs­ken­te­len (“Pai­kal­li­nen franc­hi­sin­gy­ri­tys”), sen franc­hi­sin­gan­ta­jal­le (REF Real Esta­te Franc­hi­ses Oy ‚“RE/MAX Suo­mi”), ja sen franc­hi­sin­gan­ta­jal­le PMSCS REAL ESTA­TE FRANC­HI­SING, INC., Alpen­stras­se 15, Post­fach 7863, CH-6302, Zug, Switzer­land (“RE/MAX Europe”);
 • Pan­keil­le, mikä­li se on tar­peen kiin­teis­tön­vä­li­ty­sa­lan pal­ve­lun tai kau­pan suorittamiseksi;
 • Val­tion viran­omai­sil­le, mikä­li se on tar­peen kiin­teis­tön­vä­li­ty­sa­lan pal­ve­lun tai kau­pan suorittamiseksi;
 • Kiin­teis­tön­vä­li­ty­sa­lan pal­ve­luis­sa mukaan ole­vil­le kol­man­sil­le osa­puo­lil­le (esim. kaupanvahvistaja);
 • Gryph­Tech Inc., 2595 Sky­mark Ave­nue, Sui­te 206, Mis­sis­sau­ga, Onta­rio, Cana­da, ja
  Muut pal­ve­lun­tuot­ta­jat, joi­ta käytän.
 • Säi­ly­ty­sa­jat

Säi­ly­täm­me auto­maat­ti­ses­ti kerää­mäm­me tie­to­si vie­rai­lul­tam­me sivus­tol­lam­me enin­tään kuu­den kuu­kau­den ajan.

Jos olet tilan­nut uutis­kir­jee­ni, säi­ly­tän säh­kö­pos­tio­soit­tee­si, kun­nes kat­kai­set uutis­kir­jee­ni tilauk­sen. Jos olet rekis­te­röi­ty­nyt verk­ko­si­vus­tol­lam­me, säi­ly­te­tään tie­to­ja­si niin kau­an kuin tili­si on ole­mas­sa ja sen jäl­keen vain niin kau­an kuin tie­to­je­si säi­lyt­tä­mi­seen liit­tyy oikeu­del­li­sia velvoitteita.

Tämän lisäk­si, säi­ly­tän hen­ki­lö­tie­to­ja­si, joi­ta kerään kiin­teis­tön­vä­li­tys­pal­ve­lu­pro­ses­sin aika­na ja sen kulues­sa vähin­tään lii­ke­toi­min­nal­li­sen yhteis­työm­me lop­puun saak­ka ja sen jäl­keen niin kau­an kuin laki­sää­tei­set vel­voit­teet niin vaa­ti­vat tai mah­dol­li­set kan­nea­jat ovat kulu­neet loppuun.

 • Oikeu­te­si ja muutoksenhakukeinosi

Sovel­let­ta­van tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­nön mukaan sinul­la on (i) oikeus tar­kis­taa, onko sinus­ta ja mil­lai­sia hen­ki­lö­tie­to­ja meil­lä on sinus­ta sekä pyy­tää pää­syä näi­hin tie­toi­hin tai pyy­tää kopio­ta niis­tä , (ii) pyy­tää hen­ki­lö­tie­to­je­si oikai­se­mis­ta, täy­den­tä­mis­tä tai pois­ta­mis­ta, mikä­li ne ovat epä­tark­ko­ja tai nii­tä ei ole käsi­tel­ty sovel­let­ta­vien vaa­ti­mus­ten mukai­ses­ti, (iii) pyy­tää rajoit­ta­maan hen­ki­lö­tie­to­je­si kerää­mis­tä, käsit­te­lyä tai käyt­töä, iv) tie­tyis­sä olo­suh­teis­sa oikeu­te­tuis­ta syis­tä vas­tus­ta­maan hen­ki­lö­tie­to­je­si käsit­te­lyä (v) sil­tä osin kuin tie­to­ja­si käsi­tel­lään suos­tu­muk­se­si perus­teel­la, pyy­tää tie­to­je­si siir­tä­mis­tä, (vi) tie­tää kol­man­net osa­puo­let, joil­le hen­ki­lö­tie­to­ja­si siir­re­tään ja (vii) antaa ohjei­ta sii­tä, miten tie­to­ja­si on käsi­tel­tä­vä kuo­le­ma­si jäl­keen, mikä­li se on tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta. Mah­dol­li­sis­sa vali­tuk­sis­sa, sinul­la on oikeus teh­dä vali­tus myös toi­mi­val­tai­sel­le tietosuojaviranomaiselle.

 • Yhteys­tie­to­ni

Voit olla yhtey­des­sä minuun:

Pet­ter Frisk

Lou­hen­tie 2 (Poh­jan­to­ri)
02130 Espoo

petter.frisk@remax.fi

+358 400 909090

Tämä tie­to­suo­ja­se­los­te on laa­dit­tu 24.5.2018

WhatsApp chat