Kiinteistönvälitys

PETTER FRISK

ASUN­TO­KAUP­PAA PAR­HAA­SEEN HIN­TAAN
KIIN­TEIS­TÖN­VÄ­LIT­TÄ­JÄ, LKV, LVV, KiAT, NHS

Kiinteistönvälitys Espoo

PÄÄ­KAU­PUN­KI­SEU­DUL­LA vart­tu­nee­na minul­la on myyn­tia­lu­eel­la­ni koti­kent­täe­tu ja koke­mus­ta sekä ver­kos­to­ja par­haa­seen mah­dol­li­seen kau­pan­te­koon. Asun­to­kau­pan a ja o ovat minul­le aina laa­du­kas pal­ve­lu ja tyy­ty­väi­nen asia­kas aina asun­non ensiar­vios­ta kaup­pa­kir­jo­jen sul­ke­mi­seen saak­ka. Tie­dän, miten teh­dään huip­pu­kau­pat ja kuin­ka koh­da­taan eri­lai­sis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa ole­vat asiak­kaat ja miten teh­dään hyvät, ammat­ti­tai­toi­set asun­to­kau­pat – huu­mo­ria unohtamatta.

Olen Espoos­sa syn­ty­nyt ja välil­lä myös Hel­sin­gis­sä ja Hol­lo­las­sa asu­nut kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jä, joka aloit­ti työn­sä alal­la jo vuon­na 2005. Kiin­teis­tö­alan kou­lu­tus­ta ja tut­kin­to­ja (LKV, LVV, KIAT, NHS) ja töi­tä isoil­le fir­moil­le on tul­lut teh­tyä mat­kan var­rel­la reip­paas­ti. 2010 siir­ryin RE/­MAX-toi­mis­ton vetä­jäk­si Suo­me­no­jal­le Espoo­seen, ja vuon­na 2014 perus­tin toi­sen­kin RE/­MAX-toi­mis­ton Tapio­laan. Kesäl­lä 2017 pää­tin kes­kit­tyä teke­mään pel­käs­tään sitä mitä täs­sä työs­sä rakas­tan: itse kiinteistönvälitystyötä.

Tyy­ty­väi­set asiak­kaat ovat tämän työn ehdo­ton valo­pilk­ku ja elä­män suo­la. Miel­tä­ni läm­mit­tää aina, kun saan puhe­lun van­hal­ta asiak­kaal­ta tai yhtey­den­o­ton uudel­ta asiak­kaal­ta  suo­si­tus­ten perus­teel­la. Se ker­too minul­le, että olen onnis­tu­nut teke­mään hyvää työ­tä ja tuo uut­ta pot­kua työpäivääni.

Kiinteistönvälittäjäsi, Petter Frisk

Kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jä­nä olen tulos­kes­kei­nen, perää­nan­ta­mat­to­man jämäk­kä ja posi­tii­vi­nen, ja tämän voi­vat tyy­ty­väi­set asiak­kaa­ni todis­taa. Kaik­ki asun­not ovat myy­tä­vis­sä, kun vaan työ teh­dään laa­duk­kaas­ti, omis­tau­tu­nees­ti ja suo­ma­lai­sel­la sisul­la ilman tur­haa luo­vu­tus­mie­lia­laa. Sato­ja asun­to- ja kiin­teis­tö­kaup­po­ja teh­nee­nä olen saa­vut­ta­nut menes­tys­tä ja tun­nus­tus­ta, ja olen saa­nut vuo­sit­tain tun­nus­tus­ta ket­jul­tam­me tulok­sel­li­ses­ta työs­tä. Työ­ni teen sekä suo­mek­si että englanniksi.

Hek­ti­sen työ­ni vas­ta­pai­nok­si myös vapaa-aika on minul­le tär­ke­ää ja vie­tän­kin sen per­hee­ni paris­sa: mei­tä on itse­ni lisäk­si kak­si tytär­tä, vai­mo­ni ja kol­me Jack­rus­se­lin­ter­rie­riä. Lataan akku­ja­ni kun­toil­len, ten­nis­tä las­ten kans­sa pela­ten, elo­ku­vis­sa, las­ket­te­le­mas­sa, kalas­tel­len ja mat­kus­tel­len – sopi­vaa mää­rää hyvää ruo­kaa ja juo­maa unoh­ta­mat­ta. Vapaa-aika pal­ve­lee osal­taan myös työ­elä­mä­ni vaa­ti­muk­sia; hyviä tulok­sia syn­tyy, kun on tasa­pai­nos­sa itsen­sä ja ympä­ris­tön­sä kanssa.

MITEN SINÄ HALUAT ASUNTOSI MYYDÄ?

 

Ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa myydä asuntoa.

Tar­joan eri­lai­sia pal­ve­lu­pa­ket­te­ja asun­non myy­mi­sen, osta­mi­sen ja vuo­kraa­mi­sen hel­pot­ta­mi­sek­si. Nii­den hin­noit­te­lu on aina läpi­nä­ky­vää ja sisäl­tö sel­ke­ää: tie­dät, mis­tä mak­sat ja mis­tä on sovit­tu. Pal­ve­lu­pa­ke­tin laa­juus mää­rit­tää myös väli­tys­palk­kio­ni. Voit vali­ta juu­ri omiin tar­pei­sii­si ja elä­män­ti­lan­tee­see­si sopi­van koko­nai­suu­den - ja annan tot­ta kai myös aina pake­tin sopi­vuu­des­ta kuhun­kin tilan­tee­seen oman suo­si­tuk­se­ni. Lopul­li­sen väli­tys­tar­jouk­sen teen aina pai­kan pääl­lä tai hyvil­lä tie­doil­la myös jos­kus etä­nä, sil­lä siten tie­däm­me molem­mat, mitä ollaan myy­mäs­sä ja mil­lai­sil­la odotuksilla.

Löydän aina sinulle sopivan ratkaisun ja myyntitarjouksen varmasti.

Myyn­ti­suun­ni­tel­ma­ni ja arvio­ni asun­non mark­ki­na­hin­nas­ta ovat aina ilmai­sia. Asiak­kail­le­ni ei kos­kaan syn­ny kulu­ja ilman kaup­po­ja. Siten työl­le­ni on takuu aina.

Koko laaja osaamiseni on käytössänne.

Asiak­kail­la­ni on käy­tös­sään koko laa­ja ammat­ti­tai­to­ni, koke­muk­se­ni alas­ta ja sen käy­tän­nöis­tä sekä vank­ka tie­to­tai­to kiin­teis­tön­vä­li­ty­sa­lan tär­keim­mis­tä pal­ve­luis­ta ja toi­min­nois­ta; minul­ta sujuu niin käy­tet­ty­jen kuin uusien asun­to­jen välit­tä­mi­nen, eri­lai­set arvioin­ti­pal­ve­lut, vuo­krauk­sen jär­jes­te­le­mi­nen, lii­ke­ti­lo­jen etsin­tä sekä myös osto­toi­mek­sian­not – tie­tys­ti ilmais­ta mark­ki­na­hin­nan arvioin­tia unoh­ta­mat­ta. Saat käyt­töö­si par­haat ja uusim­mat mark­ki­noin­ti­väy­lät ja -väli­neet ammat­ti­tai­toi­sel­la neu­von­nal­la – ota siis yhteyt­tä ja pyy­dä lisätietoja!

YHTEYSTIEDOT

Youtube kanava

Asunto haku

Facebook

Instagram

Linkedin

TikTok

Kaipaatko apua myyntiin?

Jätä yhteydenottopyyntö ammattilaiselle.

PETTER FRISK

petter.frisk@remax.fi

+358 400 909090

Lou­hen­tie 2
02130 Espoo

Ota Yhteyttä

    WhatsApp chat