Ammattitaitoisen

asun­non­vä­lit­tä­jän asiak­kaal­leen tuo­ma arvo on suo­raan mitat­ta­vis­sa sekä aika­na että raha­na – ja minun koke­muk­sel­la­ni ja tie­to­tai­dol­la­ni saat sel­keän talou­del­li­sen hyö­dyn samal­la, kun sääs­tät omaa aikaa­si, her­mo­ja­si ja har­mai­ta hiuk­sia. Hin­noit­te­lu­ni on aina läpi­nä­ky­vää ja tulet aina tie­tä­mään, mis­tä mak­sat, kun käy­tät pal­ve­lu­ja­ni. Minul­la on pit­kä ja kat­ta­va koke­mus alan käy­tän­nöis­tä ja suden­kuo­pis­ta, ja tie­dän, miten teh­dään par­haat mah­dol­li­set asun­to­kau­pat, ja hal­lit­sen kau­pan­teon ja kiin­teis­tön­vä­li­ty­sa­lan tek­ni­sen puo­len lisäk­si myös hyvän asia­kas­pal­ve­lun tai­don. Kun valit­set minut kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jäk­se­si, saat käyt­töö­si luo­tet­ta­van ja menes­ty­neen alan­sa ammat­ti­lai­sen, jol­la on posi­tii­vi­nen ja aktii­vi­nen ote työ­hön­sä. ”Luo­vut­ta­mi­nen” ei kuu­lu sana­va­ras­too­ni, eikä mie­les­tä­ni ole sel­lais­ta kiin­teis­töä, jota ei kau­pak­si saisi.

Varmaa

pal­ve­lua van­kal­la kokemuksella

Asiakkaan etu

on myös minun etu­ni! Minul­le on olen­nai­sen tär­ke­ää, että asun­to­kaup­pa­pro­ses­si on asiak­kaal­le sel­keä ja mah­dol­li­sim­man mut­ka­ton joka vai­hees­sa. Tämä tar­koit­taa, että alku­met­reil­tä läh­tien asia­kas tie­tää, mil­lais­ta pal­ve­lua tulee saa­maan, mitä sii­hen sisäl­tyy, ja mil­lai­sel­la aika­tau­lul­la pro­ses­si ete­nee. Sama­ten sel­keä, asial­li­nen ja vit­kas­te­le­ma­ton kom­mu­ni­kaa­tio asiak­kaan ja välit­tä­jän välil­lä on minul­le tär­ke­ää. Myös­kin rehel­li­nen, paik­kan­sa­pi­tä­vä mark­ki­na­hin­nan arvioin­ti ja rea­lis­ti­nen myyn­ti­suun­ni­tel­ma kuu­lu­vat tähän, emme­kä kos­kaan myy asiak­kaal­le pal­ve­lu­pa­ket­tia, joka oli­si yli- tai ali­mi­toi­tet­tu hänen tarpeisiinsa.

Asiakkaani

ovat­kin olleet eri­tyi­sen tyy­ty­väi­siä kom­mu­ni­kaa­tioon välit­tä­jän ja asiak­kaan välil­lä ja myös laa­ti­maa­ni myyn­ti- ja mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­liin. Tämän lisäk­si moni­puo­li­nen ja nyky­ai­kai­nen, moni­ta­hoi­nen mai­non­ta niin Somen kuin esit­te­ly­vi­deoi­den­kin kaut­ta kuu­luu tar­jol­la ole­viin pal­ve­lui­him­me ja ede­saut­taa myös osal­taan nopei­den kaup­po­jen syn­ty­mis­tä. Osaan etsiä kiin­teis­töl­le kuin kiin­teis­töl­le osta­jan, ja tie­dän, mis­sä mil­lais­ta­kin asun­toa kan­nat­taa mark­ki­noi­da par­haan hyö­ty­suh­teen saamiseksi.

Työkalupakistani löytyykin kaikki

tar­peel­li­nen nyky­ai­kai­seen moni­ta­hoi­seen mark­ki­noin­tiin. Kiin­teis­tön valo­ku­vaus, sen kevyt stai­laa­mi­nen, laa­duk­kaan myyn­tie­sit­teen tait­to ja suun­nit­te­lu, 2D- ja 3D-poh­ja­piir­rok­sen laa­ti­mi­nen sekä esi­mer­kik­si esit­te­ly­vi­deon kuvaa­mi­nen ovat kaik­ki minul­le tut­tu­ja kei­no­ja luo­da taso­kas­ta näky­vyyt­tä kau­pan ole­val­le kiin­teis­töl­le, jot­ta mah­dol­li­set osta­jat löy­täi­si­vät sen ja kiin­nos­tui­si­vat sii­tä niin leh­ti-ilmoi­tus­ten kuin net­ti­si­vu­jen­kin kaut­ta. Pit­kä koke­muk­se­ni kiin­teis­tö­mark­ki­noil­ta myös takaa sen, että tie­dän, miten kukin kiin­teis­tö kan­nat­taa mark­ki­noi­da mah­dol­li­sil­le osta­jil­le; nyky­päi­vän ensia­sun­non osta­jien odo­tuk­set ovat eri­lai­set kuva­ma­te­ri­aa­lin ja tie­to­pa­ket­tien suh­teen kuin vaik­ka­pa pie­nem­pään asun­toon muut­ta­val­la, juu­ri eläk­keel­le jää­neel­lä paris­kun­nal­la. Kaik­kiin tar­joa­mii­ni pal­ve­lu­pa­ket­tei­hin sisäl­tyy luon­nol­li­ses­ti koh­teen mark­ki­noin­ti suo­ma­lais­ten eni­ten suo­si­mil­la kiin­teis­tö­mark­ki­na­si­vus­toil­la (Etuovi.com, Oikotie.fi, myös ReMaxin omat sivut), sel­keän ja seik­ka­pe­räi­sen mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­nen, koh­teen valo­ku­vaus, sekä tie­tys­ti myös laa­du­kas ja nyky­ai­kai­nen myyntiesite.

Uskon hyvän asiakaspalvelun

ole­van asun­non myyn­nin kes­kiös­sä, onhan kysees­sä iso, monia­lai­nen han­ke, joka on usein taval­li­sel­le ihmi­sel­le stres­saa­va ja häm­men­tä­vä­kin koke­mus. Pereh­dyn huo­lel­la myy­tä­vän kiin­teis­tön omi­nais­piir­tei­siin ja samal­la myös asiak­kaa­ni tar­pei­siin kiin­teis­tö­kaup­po­jen tii­moil­ta; olit sit­ten ensi­ker­ta­lai­nen tai jo useam­man ker­ran mark­ki­noil­la, minul­la on aikaa ottaa sinut ja sinun kysy­myk­se­si ja huo­le­nai­hee­si huo­mioon. Kun kiin­teis­tön­vä­li­tyk­sen vakiot – kaup­pa- ja tar­jous­asia­kir­jo­jen laa­ti­mi­nen, asun­to­näyt­tö­jen jär­jes­tä­mi­nen, asun­non mark­ki­na­hin­nan arvioin­ti ym. — hoi­de­taan suju­vas­ti, voi kiin­teis­tön omis­ta­ja kes­kit­tyä osal­taan olen­nai­seen ja antaa ammat­ti­lai­sen hoi­taa pro­ses­sin liik­ku­vat osat. Minul­ta saat luo­tet­ta­van kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jän pal­ve­lut rau­tai­sel­la ammat­ti­tai­dol­la ja rea­lis­ti­sel­la arviol­la myyn­ti­hin­nan sekä -aika­tau­lun suh­teen, ja huo­leh­din niin tar­vit­ta­vien asia­pa­pe­rei­den hank­ki­mi­ses­ta ja täyt­tä­mi­ses­tä kuin tar­jous­neu­vot­te­lu­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä ja läpi­vie­mi­ses­tä­kin. Tyy­ty­väi­nen asia­kas ja nopeas­ti syn­ty­vät kau­pat ovat minul­le ensiar­voi­sen tär­kei­tä. Ympä­ri­pyö­rei­den vas­taus­ten anta­mi­nen, yhtey­den­ot­to­jen vält­te­ly ja jah­kai­le­mi­nen ei kuu­lu tyy­lii­ni lain­kaan, sil­lä hyvä asia­kas­pal­ve­lu, suo­ra­vii­vai­nen ja reh­ti väli­tys­pro­ses­si ja ripeät kau­pat ovat aina sekä minun että asiak­kaa­ni etu. Eri­lai­sis­ta pal­ve­lu­pa­ke­teis­ta­ni löy­dät var­mas­ti itsel­le­si sopi­van yhdis­tel­män, jon­ka avul­la saam­me yhdes­sä asun­to­si kau­pak­si vit­kas­te­le­mat­ta mut­ta myös­kin ilman tur­haa stressiä.

Mikä­li siis asun­to- tai kiin­teis­tö­kau­pat oli­si­vat sinul­le pian ajan­koh­tai­set ja asun­to­mark­ki­nat kut­su­vat, tai sinua ken­ties askar­rut­taa, saa­ko asun­toa­si yli­pään­sä kau­pak­si ja mil­lai­seen hin­taan, ota yhteyt­tä! Teen mie­lel­lä­ni kiin­teis­töö­si mark­ki­na-arvon arvioin­nin, eikä se mak­sa sinul­le mitään – saan­han  väli­tys­palk­kio­ni vain teh­dyis­tä kaupoista.

Välit­tä­jä­si, Petter

WhatsApp chat